Venue

Hotel Chinzanso Tokyo

10-8, Sekiguchi 2-chome, Bunkyo-ku, 112-8680 Tokyo Japan
Tel: +81-3-3943-1111
http://www.hotel-chinzanso-tokyo.com/

Access to Hotel Chinzanso Tokyo
http://www.hotel-chinzanso-tokyo.com/directions/

Contact Us

IHHWC 2017 Secretariat
c/o Association of Housing Warranty Insurers (AHWI) E-mail: IHHWC2017@kashihoken.or.jp